Historia

Alnarps driftledarförbund bildas

När de första driftsledarna utexaminerades från Alnarp visste de inte om och hur de skulle accepteras av näringslivet. Eleverna vid 1937 års kurs tog initiativet till att bilda en kamratförening och sommaren 1937 hölls ett möte i Alnarp med representanter från äldre årskurser och 1937 års kurs. Det blev en god uppslutning till detta första möte, där man bestämde att bilda ett kamratförbund, "Alnarps Driftsledarförbund".


Programpunker för första mötet

Första årsmötet

Vid förbundets första årsmöte den 20 mars 1938 beslöts att titeln Lantmästare bör användas av samtliga utexaminerade studenter från Alnarps driftledarkurs. Titelfrågan sysselsatte länge styrelsen och tanken att gå till Kunglig Maj:t och begära att få titeln godkänd som examenstitel avböjdes från inrådan av dåtidens förvaltare och avdelningsföreståndare Hjalmar Bergman. Hjalmar, som var en klok man, uppmanade istället att använda lantmästartiteln och envist hålla fast vid den. "Om ni gör det så kommer den så småningom att bli vedertagen". 1964 ändrades namnet i institutets stadgar från Driftsledarkursen till Lantmästarkursen och examenstiteln blev därmed Lantmästare. Förbundets bildande skedde i en tid när arbetsmarknaden var ovanligt kärv, redan på den tiden gällde det för yrkeskåren att marknadsföra sig samtidigt som utbildningen anpassades till marknadens behov. På 30-talet var cirka trettio procent av Sveriges yrkesverksamma sysselsatta i lantbruket, idag är det mindre än två procent. Vi har idag ett ännu större behov av ett starkt Lantmästarförbund när utvecklingen är snabb i en allt mer globaliserad omvärld. Av 5250 utexaminerade lantmästare är ca 3600 medlemmar i förbundet. Vartannat år trycks en matrikel där samtliga medlemmar finns med. Högsta beslutande organ är förbundsstämman som hålls årligen och som arrangeras tillsammans med någon av de 16 lantmästarklubbarna. Officiellt organ, och en del av medlemskapet, är tidningen Lantmästaren som utkommer 5 gånger per år. Tidningen görs av lantmästare Agneta Lilliehöök och hennes företag LIME AB.
Sveriges Lantmästarförbunds ändamål:

  • samla lantmästarna och verka för god sammanhållning
  • bereda dem tillfälle att dryfta aktuella spörsmål och stimulera till ökad yrkesskicklighet
  • verka för att lantmästarutbildningen är en utbildning i tiden
  • skapa möjligheter för medlemmarna till vidareutbildning
  • bevaka och tillvarata ekonomiska och sociala intressen
  • slå vakt om kårens anseende

Bli Medlem

Förbundet verkar för att traditionerna vid Alnarp vårdas. Förbundsstämma, kontakt med klubbar, jubilarer, lantmästarpriset, lantmästardagen, tidningen ”Lantmästaren”, medlemsmatrikel och stipendier är exempel på vad man får som medlem.facebook Tipsa en vän via Epost Skriv ut